Flag of S.Africa Flag of Lesotho

XHOSA ( Isixhosa, Xosa, Koosa, "Kaffir" )

Spoken by 7,200,000 people in South Africa and by 18,000 people in Lesotho.
Linguistic Lineage for Xhosa
South Africa - Lesotho

Bawo wethu osezulwini!
Maliphathwe ngcwele igama lakho,
mabufike ubukumkani bakho,
mayenziwe intando yakho emhlabeni,
njengokuba isenziwa ezulwini.
Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.
Sixolele amatyala ethu njengokuba
nathi sibaxolela aabo banamatyala kuthi.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwa sihlangule ebubini.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Another version

Bawo wethu osemazulwini,
malingcwaliswe igama lakho.
Mabufike ubukumkani bakho.
Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni,
njengokuba kusenziwa emazulwini.
Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.
Usixolele amatyala ethu,
njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi.
Ungasingenisi ekulingweni,
sihlangule enkohlakalweni.
Ngokuba bubobakho ubukumkani,
namandla, nozuko, kuse kuwo amaphakade.
Amen.

Source: "Izibhalo Ezingcwele - Xhosa" - The New Testament in Xhosa,
published by the Bible Society of South Africa, 1975.
Contributed by Pat Goltz - E-mail pgoltz@nexiliscom.com

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Another version

Lord's Prayer

Source: S. Apostolides "Our Lord's prayer in one hundred different languages", London, 1869.

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Aa Mariya ozele lufefe,
iNkosi inawe,
usikelelwe wena phakathi kwabafazi,
sisiklelwe nesiqhamo sesizalo sakho, uYesu.

Mariya ongcwele, Nina kaThixo,
sithandazele thin'aboni ngoku
nangexhesha lokubhubha kwethu.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Glory Be to the Father

Udumiso malube kuYise, nakuNyana, nakuMoya oNgwele,
njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo nakaloku,
kuyakuhlala kunjalo, kude kube ngunaphakade.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Sign of the Cross

Egameni likaYise noNyana noMoya ongcwele.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.