Flag of Papua

WAFFA

Spoken by 1,300 people in 5 villages in Morobe Province, Kaiapit district, Waffa river headwaters, Papua New Guinea.
Papua New Guinea Language Map 10
Papua New Guinea Language Map 15
Classification for Waffa
OLAC resources in and about Waffa
Papua New Guinea

9 Ataama yaaku varada kiatee:

Ti Napoova a ngiau aapu variannaikua
i nnutuuvo mmannammanna yaagueeqa
yoketaa tuanaavai nnaasu vakiaivee.
10 A gioonna kiaapuuyara diraivaa kino too ngiaivee.
I yaatayaa vai kuaivaa ngiau aapu variaiya iikiaaneema kinai ta mmatayaa variaunnaiya iikiaaravee.
11 Aanna makee suai ta nnaara yeennaiyauvaa ti mmianee.
12 Ta ti seenaiya mmoori maisaivaa ti mmiaani
ta hama ivaara yaata utiraida
ti ausa mmuduuyaiyauvaa iya mmiaunnaneema
eenoo ti mminnamminnaa maisaiyauvaara
sa yaata utirainna rugaanee.
13 Sa ti vitee ti iinno taanara tiivaki ti yapaanee.
Maisa aataruuvaudiri ti vitee yoketaivau ti yapaanee.
(A gioonna kiaapuuyara diraivootama i yaagueeqaivoota i oyai ari vookaraivootama tupatupaa vakiaivee.
Kua kutaa.)

Source: "Karaasa Yeena Rau Kioo Kuaivovee" - The New Testament in Waffa, Wycliffe Bible Translators 1975
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.