The Philippines

CALAMIAN TAGBANWA ( Kalamian, Calamiano, Kalamianon, Karamiananen )

Spoken by 10,000 people in Calamian Group and Linapacan Group in northern part of Palawan Province, Philippines.
Linguistic Lineage for Tagbanwa, Calamian
Language maps of Southern Philippines, reference # 104
The Philippines

Lord's Prayer

Source: "Yang Baklung Ipinagpakigpaigu" - The New Testament in Calamian Tagbanwa, Wycliffe 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

'Ama, ipabistu mu ra yang puirsa mung
indi masagang-sagang ta tau.
Tung makali ipalua mu ra yang
pagerekelen mu tani tung kaliwutan
ang nani ang para magimaklu.
Kidispuis, pakdulayami ka yang
kaministiran yamen ang mapangan tung kaldaw-kaldaw.
Kidispuis, patawarayami ka tung mga
kasalanan ang nagkarabuat yamen tung nuyu.
Atia ya ray nagaingaluk yamen tung nuyu ang anda ray pandalendenan
yamen ay natetenged nagapatawad da ka
yamen yang kumpurming nagabuat ta kasalanan tung yamen.
Kidispuis pa, Ama, indiami ilugut mu
tung mga kaliwagan ang indi yamen
masarangan ang muya ya si ay
makanayan ta ipagbuat yamen ta kasalanan.'

Source: "Yang Matitinlung Balita Natetenged Tung Ni Jesu-Cristo Ang Isinulat Ni Lucas."
The Very Good News About Jesus Christ. Written By Luke. In Calamian Tagbanwa (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.