The Philippines

TAGALOG ( Filipino, Pilipino )

Spoken by 15,000,000 people in the Philippines.
Linguistic Lineage for Tagalog
The Philippines

Tagalog tile

Medium size image (122KB) - Large image (225KB)

Another version

Bible text from 'Salita ng Buhay', International Bible Society.

Ama naming nasa langit, sinasamba po namin ang Inyong pangalan.
Nawa'y dumating na ang Inyong kaharian.
Nawa'y ang Inyong kalooban na ang masunod sa lupa, tulad ng sa langit.
Ibigay po Ninyo sa amin ang aming pagkain para sa araw na ito.
At ipatawad po Ninyo ang aming mga kasalanan,
gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
Huwag po Ninyo kaming dalhin sa tukso,
kundi iligtas po Ninyo kami sa masama.
Sapagkat sa Inyo ang kaharian,
at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailan man.

Source: Salita ng Buhay, International Bible Society.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Ama naming nasa Langit,
sambahin ang Ngalan mo,
dumating ang Kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
patawarin mo ang aming mga
pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin.
Huwag mo kaming dalhin sa tukso,
at iligtas mo kami sa Masama.

Source: Sambayanang Pilipino Biblia
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Dumating nawa ang kaharian mo.
Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayundin naman sa lupa.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga utang,
gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin.
At huwag mo kaming dalhin sa tukso,
kundi iligtas mo kami sa masama.

Source: Ang Bagon Ang Biblia
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Ama namin na nasa langit ka,
Sambahin nawa ang pangalan mo.
Dumating nawa ang kaharian mo.
Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang,
gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
At huwag mo kaming ihatid sa tukso,
kundi iligtas mo kami sa masama.
Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan,
at ang kaluwalhatian, magpakailan man.
Siya nawa.

Source: Ang Dating Biblia (1905)
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Ama naming nasa langit,
Sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa masama!
[Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman!
Amen.]

Source: Magandang Balita Biblia (Good News Bible) 1973
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Ama Namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.

Another version

AMA NAMIN
SUMASALANGIT KA
SAMBAHIN ANG NGALAN MO
SUMASAAMIN ANG KAHARIAN MO
SUNDIN ANG LOOB MO
DITO SA LUPA PARA NG SA LANGIT
BIGYAN MO KAMI NG AMING KAKANIN
SA ARAW-ARAW
PATAWARIN MO ANG AMING MGA SALA
PARA NG PAGPAPATAWAD NAMIN
SA NAGKAKASALA SA AMIN
HUWAG MO PO KAMING IPAHINTULOT SA TUKSO
AT IADYA MO KAMI
SA LAHAT NG MASASAMA
AMEN

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Hail, Holy Queen!

Aba Po Santa Mariang Hari, Inang ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan;
Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin,
pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis.
Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin,
ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.
Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.

Panalangin. Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo
ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang walang hanggang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao,
pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli,
ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo,
na sa pagninilaynilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen
ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon,
kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin;
alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin;
na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay
at naghahari magpasawalang hanggan.
Siya nawa.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Apostles' Creed

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo;
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato;
ipinako sa krus, namatay at ibinaon
Nanaog sa mga impiyerno;
nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit;
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat.
Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
na may Santa Iglesya Katolika;
may kamsamahan ng mga Santo,
may ikawawala ng mga kasalanan;
at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao,
at may buhay na walang hanggan.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Luwalhati sa Ama,
Sa Anak,
At sa Diyos Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una,
Ngayon at magpakailanman
Sa walang hanggan.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Sign of the Cross

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.