Flag of Zimbabwe Flag of Zambia

SHONA ( Chishona )

Spoken by 10,663,000 people in Zimbabwe. Also spoken in Zambia, Malawi and Botswana.
Linguistic Lineage for Shona
Zimbabwe - Zambia

Lord's Prayer

Another version

Imi namatai nomutoo uyu:

'Baba vedu, muri kudenga,
zita renyu ngarirumbidzwe,
Ushe hwenyu ngahusvike,
kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga.
Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva nezuva,
Tiregererei zvatakakutadzira;
sezvatinoregerera vakatitadzira;
Musatirega tichiedzwa;
asi tinunurei kumuipi.
(Nokuti Ushi nesimba nembiri ndezvenyu narini.)'
Amen.

Source: "VHANGERI YAKANYORWA na MATEU"
The Gospel of Matthew. Revised Shona Version (1982).
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.