Flag of Niedersachsen

ÖCHER PLATT ( LOW SAXON, Plattdeutsch, Plattdütsch, Low German )

A Low Saxon dialect spoken in and around Aachen, Germany.
Linguistic Lineage for Low Saxon
Germany

Losse vür beäne, wie dr Heär os jeliehrt hat. Allemoel:

 Vadder ejjene Hömmel,
dinge Nam sall os hellig siie,
die Riich sall komme,
dinge Well sall jelde,
ejjene Hömmel än open Eäd.
Jevv os et däjelich Brued än
loss os de Schold noeh,
wie ouch vür dön verjevve welle,
die an os schöldig wooete.
Loss os net va dr reähte Weäg avkomme än
erlües os va de Schleähtigheät.
Denn du alleng has et Sage, de Kraff än de Praach.
Ömmerzou.
Amen.

Contributed by Manfred Birmans - E-mail Manfred.Birmans@post.rwth-aachen.de

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.