Flag of Malawi Flag of Zambia Flag of Zimbabwe Flag of Mozambique

NYANJA ( Chinyanja, Chewa, Nyanja Union )

Spoken by 7,000,000 people in Malawi. Also spoken in Zambia, Zimbabwe, Mozambique.
Linguistic Lineage for Nyanja
Malawi - Zambia - Zimbabwe - Mozambique

Atate wathu wa Kumwamba,
Dzina lanu liyeretsedwe.
Ufumu wanu udze.
Kufuna kwanu kucitidwe,
monga Kumwamba comweco pansi pano.

Mutipatse ife lero cakudya cathu calero.
Ndipo mutikhululukire mangawa athu,
monga ifenso takhululukira amangawa anthu.
Ndipo musatitengere kokatiyesa,
koma mutipulumutse kwa woipayo.

From the Revised Nyanja (Union) Version of the Lord's Prayer, first edition 1922, revised 1966, published by the Bible Society in Malawi, P.O. Box 740, Blantyre, Malawi
Contributed by Rev. Karin Bascom Culp - E-mail kculp@awod.com

Another version

Cifukwa cace pempherani inu comweci:

Atate wathu wa Kumwamba,
Dzina lanu liyeretsedwe.
Ufumu wanu udze.
Kufuna kwanu kucitidwe,
monga Kumwamba comweco pansi pano.
Mutipatse ife lero cakudya cathu calero.
Ndipo mutikhululukire mangawa athu,
monga ifenso thakhululukira amangawa anthu.
Ndipo musatitengere kokatiyesa,
koma mutipulumutse kwa woipayo.

Source: "BUKU LOPATULIKA NDILO MAU A MULUNGU. Cipangano Cakale Ndi Catsopano."
The Bible in Chichewa (1982)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.