Flag of Romania Flag of Greece Flag of Albania Flag of Macedonia Flag of Bulgaria

AROMÂNÃ ( Macedo-Romanian, Armina, Aromanian, Aromunian, Vlach )

Spoken by 200,000 Macedo-Romanians in Salonika, northern Greece. Also in Albania, Makedonia, Bulgaria and Romania.
Linguistic Lineage for Romanian, Macedo
Greece - Albania - Macedonia - Bulgaria

Tatãl Nostru

Tatã a nostru
care es'ti în t'eru,
s-aiseascã nuam a Ta,
s-vinã amiraliea a Ta,
s-facã vrerea a Ta,
as'i cumu în t'eru,
as'i s'i pisti locu.
Pânea a noastrã at'ea di tute dzâlele dã-nã o nau adzâ
s'i nã li iartã amãrtilili noastre
as'i cumu li iartãmu s'i noi unu a altui.
S'i nu nã du pri noi la cârtire,
ma nã aveagli di at'elu arãu.
Cã a Ta easte amiraliea s'i puterea
a Tatãlui s'i Hiliului s'i a Spiritului Sântu,
tora, totana s'i tu eta etelor.
Amin.

Note: s' is pronounced like sh in ship; t' like Ts in Tsar; ce like ch in cherry

Contributed by Dr. Simon Vasile Speriosu, MD - E-mail simonvs@msn.com

Another version

Tat„l Nostru

Tat„ a nostru
care es'ti Ón t'eru,
s-aiseasc„ nuam a Ta,
s-vin„ amiraliea a Ta,
s-fac„ vrerea a Ta,
as'i cumu Ón t'eru,
as'i s'i pisti locu.

P‚nea a noastr„ at'ea di tute dz‚lele d„-n„ o nau adz‚
s'i n„ li iart„ am„rtilili noastre
as'i cumu li iart„mu s'i noi unu a altui.
S'i nu n„ du pri noi la c‚rtire,
ma n„ aveagli di at'elu ar„u.
C„ a Ta easte amiraliea s'i puterea
a Tat„lui s'i Hiliului s'i a Spiritului S‚ntu,
tora, totana s'i tu eta etelor.
Amin.

Contributed by Mariana Caragicu - E-mail ccdcom@earthlink.net

Another version

Tat√£ a nostru

Tat√£ a nostru
Cai eshci √£n tser,
S-ayisesc√£ Numa a Ta,
S-yin√£ V√£silia a Ta,
S-facńÉ vrerea a Ta,
Ashi cum sh-√£n tser,
Ashi sh-pi tut√£-n loc.
P√£ne a nostr√£ atsea di cathi dzu√£ d√£-n√£-u a nao sh-az√£
Shi ljart√£-n√£-le am√£rtiile-a nostre
Ashi cumu le-ljirt√£m shi noi-a tsilor cai n√£-fac am√£rtie.
Shi nu n√£-du tu pirazmo,
ma aveglji-n√£ di atselu ar√£olu.
C√£ a Ta easte V√£silia shi Putere
a Tat√£lui sh-a Hiljlui shi-a Spiritlui Ayiu,
Tora, totana shi tu eta etilor.
Amin.

Contributed by Sylvain Machefert - E-mail iubito@gmail.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.